Nieuwsberichten over de paardenpaden verzameld


Ben je op zoek naar informatie met betrekking tot de intentieovereenkomst van het nieuwe vignet, naar aanleiding van het persbericht van 8-12-2020? In dit Nieuwsarchief vind je op chronologische volgorde berichten over dit onderwerp. 

 

Ook op de website van het NP vind je actuele informatie en een Q&A.

Op RuitervignetUH.nl kan je in de webshop een vignet bestellen en is meer informatie en het Gebruikersreglement te vinden.


Wolf op de Utrechtse Heuvelrug

maart 2024

 

Ook op de UH leven er twee wolven, eentje in het gebied Austerlitz/Soesterberg/Leusderheid/Leusden en de ander meer Amerongen/Doorn/Leersum/Maarsbergen. Echter kan er zo een derde bij komen plus leggen ze vele kilometers af dus verplaatsen ze zich. Ook overdag.

 

Het is iets om rekening mee te houden, vooral voor paardenhouders in de regio. Er zijn sinds zomer 2023 schademeldingen van schapen, ook begin 2024 zijn er weer nieuwe meldingen (omgeving Doorn, Woudenberg, Leusden). En dat zal voorlopig zo blijven.

 

Tijdens het buitenrijden kan je op de UH dus een wolf tegenkomen, tot nu toe is er 1 zichtmelding te paard geweest net onder het Leersumse Veld. Ervaringen van de Veluwse ruiters is dat ontmoetingen goed verlopen.

Maar luister naar je paard, als hij iets niet wil kan het zijn dat er een wolf loopt waar je rijdt of gelopen heeft.  Het is wennen en we gaan kijken waar dit heen gaat.

 

Zichtmeldingen kan je doen en lezen op de website van BIJ12, zie link. Meldingen lopen vaak een week achter in het overzicht.

 

Tips hoe om te gaan met de wolf te paard:

- Blijf rustig en blijf doorrijden.

- Geef tijdens het doorrijden de wolf de kans om weg te gaan. Dus rustig doorrijden, niet wegjagen of een doorgang forceren.

- Staat de wolf voor je op het pad, dan wachten of omkeren / ander pad in slaan. 

- Voor menners kan wachten of omkeren lastiger zijn. Neem dezelfde benadering als met een agressieve hond. Stilstaan en evt vasthouden. Een ervaren menner geeft aan dat ze tot nu toe geen problemen heeft ervaren op de Veluwe met de wolven die in zicht kwamen, ze zou ook eerder doorrijden en erop af sturen dan er van weg te rijden, maar dan heb je wel brave paarden nodig.

- Tot nu toe gaat de wolf zelf weg als ze in het zicht komen. Geeft deze reactie dus de kans. 


1-11-2023

Onderhoud aan paardenpaden Utrechts Landschap as maanden.

 

De komende maanden gaat een aannemer voor Utrechts Landschap aan de slag om paardenpaden op te knappen. Het gaat om het Amerongse bos, Breeveen, Dartheide, Hoge Ginkel, Moersbergen, Sandenburg en Stameren.

Er is geen precieze planning te geven maar in het ergste geval moeten ruiters die op de aannemer stuiten even wachten tot het pad gesleept is. Op sommige plekken maken ze weer watergaten. 


1-11-2023

Houtkap winter 2023-2024

 

Zoals iedere winter wordt er bosonderhoud gepleegd door de terreineigenaren. Dood hout wordt eruit gehaald, percelen uitgedund zodat jonge bomen of andere soorten een kans krijgen om op te groeien. Veel sparren zijn dood door de letterzetter kever en de droogte. Dus tijd om voor het broedseizoen een deel eruit te halen.

De percelen die gekapt gaan worden zijn geblesd (gemarkeerd) met oranje stippen/strepen. Blauw blijft staan.

 

Over het algemeen is het uithalen van de gezaagde bomen het meest schadelijk voor de paden, dit is het zwaarste transport. Maar als het nat weer is maakt de zager ook schade. De bosbouwer heeft de verplichting de paden in goede staat aan de terreinbeheerder op te leveren. Maar dat doet hij dus pad aan het einde van zijn klus. In de tussentijd kan je slechte paden treffen helaas.

Is het echt onveilig of gaat er markering kapot, zoek dan even contact op middels het Contactformulier op deze website.

 

- Op landgoed Huis te Maarn te Maarn vind er bosonderhoud plaats op dit moment, diverse percelen van Staatsbosbeheer waaronder knooppunt 56-57 te Doorn/Leersum.

- Den Treek doet aan bosbouw in het Heihuis, tegen Doorn aan (Broekweg, Stamerweg). Zie hun nieuwsbrief (Bericht over het Mollenbos)

- Staatsbosbeheer in boswachterij Amerongen. Ze hebben ook tijdelijk paden opengesteld die je mag volgen tot medio februari, zie kaartje hieronder. 


Ruiterpaden dicht? Paarden op de openbare weg!

almere • Vrijdag 19 januari 2024. BRON

 

Ruiters en paard-en-wagens op de openbare weg in Almere. Dat gaan we volgens vier ruitersportverenigingen zien als niemand het onderhoud overneemt van de ruiterpaden in de bossen van Staatsbosbeer. Staatsbosbeheer wil stoppen met het onderhoud aan de ruiterpaden in Almere. Daarvoor is geen geld meer. In plaats daarvan zullen paardenliefhebbers, ruitersportverengingen, maneges of de gemeente zelf het onderhoud moeten doen. Voor de ruiterpaden in de bossen die van de gemeente Almere zijn geldt dat niet. Daar verzorgt de gemeente al het onderhoud.

 

Overeenkomst

Staatsbosbeheer heeft een overeenkomst over het onderhoud klaar liggen die de gemeente Almere en de ruitersportverenigingen en andere betrokken partijen kunnen ondertekenen. "Dat hebben we niet gedaan", zegt Daphne Witzel van stichting Kathedralentrail in Almere. Het onderhoud en de kosten van de ruiterpaden waar de stichting gebruik van maakt zou volledig bij de ondertekenaars van de overeenkomst komen te liggen. Dat is volgens Daphne veel te kostbaar.

 

 

Anissa Blasé van belangenvereniging Stadsweiden Almere erkent dat. Als niemand het onderhoud van de ruiterpaden overneemt dan kan Staatsbosbeheer de borden en paaltjes weghalen. Staatsbosbeheer geeft aan nog steeds in gesprek te zijn met de ruiterverenigingen en wacht af hoe de gemeente Almere over de kwestie denkt.

 

"Dan mogen we niet meer met de paarden op de paden komen en zijn we genoodzaakt om de openbare weg op te gaan", zegt Anissa Blasé. Haar Shetlandpony loopt niet sneller dan vier kilometer per uur en daarmee zou ze files kunnen veroorzaken.

Het ruiterpad achter het Almeers Hippisch Centrum ligt er goed bij. "Vanuit de manage wordt hier al voor een deel het onderhoud gedaan", zegt Daphne Witzel. Ze verwacht dat vrijwilligers en diverse verenigingen en stichtingen zich best willen inzetten om ook de andere ruiterpaden van Staatsbosbeheer te onderhouden.

 

Het gaat bijvoorbeeld om het snoeien van bomen en struiken en om sommige stukken pad aan te harken. Dan moeten daar wel goede afspraken over worden gemaakt. Volgens Witzel worden er nog gesprekken gevoerd met de paardensportverenigingen en de gemeente. Het gaat over geld, maar ook over verantwoordelijkheid. In de overeenkomst die Staatsbosbeheer klaar heeft liggen staat dat de getekende partijen aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld een ongeluk op een slecht stuk pad.

Die last is volgens Witzel te zwaar. Samen met de gemeente moet naar een oplossing worden gezocht. Zo wordt er gedacht aan een vorm van een samenwerkingsverband van waaruit het onderhoud aan de ruiterpaden wordt gerealiseerd.

 


Nieuwsbrief vanuit het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) over het Ruitervignet UH - November 2022

 

Zie link

 

Beste ruiter en/of menner,

 

In december 2021 is het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug geïntroduceerd. Bedankt dat u een ruitervignet heeft aangeschaft. In deze nieuwsbrief wordt teruggeblikt op de bijzonderheden van de afgelopen maanden en vooruitgeblikt op de planning voor de komende maanden.

 

Bebording

In januari is de vignetbebording langs de ruiterpaden aangebracht. Met deze bebording is goed zichtbaar op welke paden het ruitervignet van toepassing is. De aannemer heeft 232 borden geplaatst. Het is een wens voor de nabije toekomst om ook de routebebording te uniformeren. 

 

Onderhoud - kwaliteitsimpuls

Het onderhoud wordt uitgevoerd in verschillende tranches. In april heeft een eerste sleepronde plaatsgevonden. Ook hebben de aannemers tijdens deze onderhoudsronde watergaten geopend en het laatste blad van de paden verwijderd. Daarnaast zij de afgelopen maanden diverse urgente meldingen opgevolgd waarbij de veiligheid of begaanbaarheid in het gedrang kwam. 

 

Om het achterstallig onderhoud aan de paardenpaden op te lossen en de paardenpaden op het basisniveau van onderhoud te brengen is bij de provincie Utrecht een aanvraag gedaan voor een extra investering in het gebied. In april heeft de provincie deze aanvraag gehonoreerd waarmee er een bedrag van € 120.000,- beschikbaar is gekomen voor het grootonderhoud. De werkzaamheden zijn geïnventariseerd, aangevuld door de eigenaren en gebruikers en aanbesteed. De aannemer is geselecteerd en de werkzaamheden worden ingepland. Veel meldingen die binnengekomen zijn over het onderhoud zullen opgepakt worden in deze onderhoudsronde. 

 

Opzichter in het veld

Sinds mei is een opzichter betrokken rondom de uitvoering van het vignet. Deze opzichter zorgt onder andere voor inspecties van de ruim 230 kilometer paardenpaden, het inventariseren van de onderhoudswerkzaamheden, contact met de aannemers in het veld en opvolging van meldingen. 

 

Vernieuwd meldingsformulier

Via de website Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug kunnen gebruikers melding maken over onderhoud van de paden en gevaarlijke situaties. Het meldingsformulier is vernieuwd. Het is nu mogelijk om de locatie van de melding aan de hand van een kaart te duiden en er is meer ruimte in het opmerkingenveld. 


Snelfietsroute Soest - Hilversum, welke over het paardenpad tegenover Laseur gaat

 

 

Mei 2022, Noordhollands Dagblad

 

Fietsroute van Soest naar Hilversum door bos Soestdijk minimaal een jaar vertraagd, als het er al van komt. Doorgaan subsidie is ook nog maar de vraag; Wethouder Vissers baalt: ’Fietsers gestraft voor mijn fout’

 

Vervolg:

Op woensdag 11 mei 2022 heeft de gemeenteraad de motie ‘aanhouden realisatie fietspad SoestHilversum’ aangenomen. In de motie wordt het college verzocht de realisatie van het fietspad op te schorten om door middel van een op te stellen gebiedsvisie de wenselijkheid van de fietsverbinding te onderzoeken, in overleg te treden met de provincie over het behoud van de toegekende subsidie en verder geen aanpassingen aan de natuur te doen voordat er een alternatief besluit is genomen.

 

Juni 2022 heeft de wethouder Vissers verduidelijking geschept over hetgeen wat niet uitgevoerd zou worden door de stop op de werkzaamheden. Echter hoe nu verder is echter onbekend en een nieuw contactpersoon bij de gemeente blijft uit.

Wat in de brief van wethouder Vissers staat is:

• er wordt geen gescheiden verkeersopstelling, waaronder een ruiteroversteek, gerealiseerd voor langzaam verkeer – fietsers, voetgangers en ruiters – bij de oversteek Koningsweg. Hierdoor staan verschillende typen weggebruikers door elkaar heen opgesteld. Dit kan leiden tot langere oversteektijden en het blokkeren van het doorgaande fietspad langs de provinciale weg door paarden;

• aanpassingen aan de VRI voor een optimale afhandeling van langzaam verkeer worden niet uitgevoerd. Deze aanpassingen bestaan uit het aanpassen van de regelcomputer voor een juiste afwikkeling van langzaam verkeer en het plaatsen van een drukknop voor ruiters. Het niet aanpassen van de VRI kan hinder veroorzaken voor het overige verkeer;

• er wordt geen paardensluis bij de Koningsweg gerealiseerd;

• er vinden geen aanpassingen aan rasters plaats ter bevordering van de begaanbaarheid voor reeën en andere grote dieren;

• er is geen scheiding van gebruikers bij de ingang van het bos;

• de mountainbike (MTB) route kan niet optimaal worden benut; • fietsers kunnen geen gebruik maken van een snellere fietsverbinding tussen Soest en Hilversum.

 

Stichting Behoud het Borrebos heeft september 2022 een inspraak gedaan in de raadvergadering van Gemeente Baarn. Dit heeft geen concrete informatie opgeleverd. Zie https://behoudhetborrebos.nl/fietsroute/ 

 


 

Fiets/wandeltunnel onder het spoor Hilversum-Utrecht nabij de Maartensdijkseweg is gereed!

 

10 november 2022

 

Het Goois Natuurreservaat is blij met de opheffing van de onbewaakte spoorwegovergang in de spoorlijn tussen Hilversum en Utrecht en het aanleggen van een tunnel onder het spoor. Vanaf vandaag kunnen wandelaars en ruiters de tunnel gebruiken.

 

Voor fietsers is het nog even wachten, naar verwachting komend voorjaar zal ook het aansluitende fietspad gereed zijn. De komende jaren werkt het Goois Natuurreservaat samen met de gemeente Hilversum aan een nieuwe wandelroute en fietsroute tussen de natuurgebieden Lapersveld en Huydercopersbos.

 

Het Huydercopersbos wordt komend jaar vergroot en opnieuw ingericht omdat de op- en afrit naar de A27 hier door Rijkswaterstaat is aangepast en de vrijkomende ruimte wordt teruggeven aan de natuur. Dit gebied wordt binnenkort overgedragen aan de gemeente Hilversum en het Goois Natuurreservaat. Vooral voor de bezoekers van de natuurgebieden aan de zuidkant van het Goois Natuurreservaat is deze tunnel een grote aanwinst. Ook onze schaapskudde kan vanaf nu veilig oversteken.

 

Link artikel

 

Noot: Er komt een ruiterpad (alleen ruiters) door het nieuwe stukje natuur Hydercopersbos. Dit is ten tijde van het artikel nog niet gerealiseerd.


april 2022, Utrechts Landschap

 

Routes Breeveen weer open

 

Utrechts Landschap heeft het door de valwind getroffen Breeveen bij Leersum weer opengesteld voor recreanten. Wandel- en fietspaden zijn hersteld en het paardenpad is volledig vernieuwd. De routes zijn op vrijdag 1 april officieel geopend door Marjolein van Unen van Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug. Zij deed dit door te paard ‘op ruiterhoogte’ een lintje door te knippen en het vernieuwde paardenpad in gebruik te nemen.

Utrechts Landschap heeft het paardenpad volledig vernieuwd. ‘Het oude pad was door de valwind dusdanig beschadigd dat het moest worden verlegd,’ vertelt boswachter Maarten den Hartigh van Utrechts Landschap. ‘Zelfs als we de honderden omgevallen of scheef hangende bomen boven het pad hadden verwijderd, bleef het zwaarst getroffen gedeelte de komende jaren gevaarlijk. Door de beschadigingen aan de wortels kunnen er nog bomen afsterven. Dat kunnen we op het eerste oog niet zien.’

Boswachter Maarten ziet kansen voor de natuur waar de valwind heeft geraasd. ‘Op bepaalde plekken mogen beschadigde bomen en het gevallen hout onaangeroerd blijven liggen. Om die reden is besloten om het paardenpad te verplaatsen.’

Betere ligging

Marjolein van Unen van Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug is enthousiast over het nieuwe paardenpad. ‘Het heeft een betere ligging dat het oude paardenpad. De bodem is droger, er is meer afwisseling en er zijn hoogteverschillen waardoor ruiters een mooier uitzicht hebben. Ook is het breed genoeg voor menners.’

Wandelen weer mogelijk

Ook de groen gemarkeerde wandelroute is deels verlegd en weer open voor publiek. Utrechts Landschap roept met klem iedereen op om op de paden te blijven. ‘Buiten de paden kunnen instabiele bomen nog steeds zorgen voor onveilige situaties,’ aldus boswachter Maarten.

Ruitervignet

Sinds begin van dit jaar is het voor ruiters en menners op de Utrechtse Heuvelrug verplicht om een ruitervignet te bezitten. Dat geldt ook voor Breeveen. Ruiters kunnen een vignet aanschaffen en de routes bekijken via www.ruitervignetuh.nl.


maart 2022

 

Onderhoud is van start!

 

Vanuit de Provincie Utrecht heeft het NPUH subsidie gekregen om het achterstallig onderhoud aan de paardenpaden weg te werken. Zo krijgen we de paden weer op een zogenaamde nul-status: ze zouden er dan weer bij moeten liggen zoals beschreven in de in de Samenwerkingsovereenkomst omschreven richtlijnen. 

Vanaf dat moment zal het onderhoud aan de paden betaald gaan worden uit het vignetgeld.

 

De eerste ronde slepen en watergaten maken/open maken is begonnen. Een aannemer doet het gebied ten noorden van de A28. Een tweede Austerlitz - Stameren - Moersbergen - Maarn/Maarsbergen - Leersum - Zuylenstein - boswachterij Amerongen. En een derde Rhenen.

Tijdens het werk noteren ze andere slechte plekken, bijvoorbeeld waar gefreesd zou moeten worden (omkeren van de bodem) om versporing eruit te halen of zand ipv zwarte grond op de toplaag te krijgen. Ook erosie plekken en snoeiwerk volgt later dit jaar.

 

De bedoeling is dat bij het meldformulier op RuitervignetUH.nl een kaartje komt, zodat we ook informatie kunnen verzamelen voor dit soort punten vanuit de gebruikers. Middels het kaartje kan je de juiste locatie doorgeven ipv een onduidelijke omschrijving.

 

De verwachting is dat we, als alles uitgevoerd wordt en normaal onderhoud plaatsvind, over 2 a 3 jaar alles er netjes bij ligt. Immers kost het tijd om echt alles in kaart te brengen en vervolgens uit te voeren. Maar het begin is er!


7 maart 2022

 

Nieuw fietspad op pad langs Paleis Soestdijk vanaf Biltseweg / Laseur.

 

Deze week gaan er werkzaamheden beginnen aan het pad langs Paleis Soestdijk, ze starten met bomen zagen. Vanaf de stoplichten Biltseweg tot aan de Stulp (kp 28). Er komt namelijk een nieuw fietspad op het huidige zandpad.
Dit fietspad wordt 3 meter breed, dus er komt minder ruimte terug voor paarden. Door grondaankoop wel genoeg ruimte genoeg voor menners en een nieuwe ruitersluis van 3 meter breed tegen de Biltseweg aan, zie tekening. Wij, Staatsbosbeheer en stalhouder Laseur hebben bij het ontwerp input geleverd en we hopen op een mooi resultaat, de inzet is een veilig te gebruiken paardenpad want dit is voor ruiters een belangrijke toegangsweg naar het bos.
De gemeente zegt het volgende:
De eerste werkzaamheden zullen komende dinsdag plaats gaan vinden. Dan beginnen we met het kappen van de bomen. Er zal begonnen worden bij de Stulp en dan richting de provinciale weg (Biltseweg) gewerkt worden. De MTB-route zal vanaf dinsdag afgesloten zijn. Dit voor de veiligheid van iedereen. De ingang bij de Koningsweg houden we zo lang mogelijk open. Ook de “kuil” zal zo lang mogelijk open blijven. Al zal een tijdelijke blokkade, met bijvoorbeeld het kappen van de bomen, altijd mogelijk zijn. Dit proberen we echter zo kort mogelijk te laten zijn.
Er komt zowieso hinder voor ruiters tijdens de aanleg van het fietspad, bijvoorbeeld als de onderlaag voor de betonnen delen wordt gemaakt en als de delen geplaatst worden. Goed opletten dus als je daar rijdt.
Zie ook bericht op het AD

24 februari 2022, Provincie Utrecht

 

Aanleg nieuwe doorfietsroute USP - Veenendaal gaat van start

 

De doorfietsroute Utrecht Science Park (USP) - Veenendaal, genaamd Via Regia, is weer een stap dichterbij! Met het ondertekenen van de samenwerkings- en realisatieovereenkomst spreken de provincie Utrecht, de Universiteit Utrecht en de betrokken gemeenten Utrecht, de Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal af om van start te gaan met de realisatie van deze fietsverbinding: een van de negen doorfietsroutes die de provincie gaat aanleggen.

 

Op donderdag 24 februari gaven de betrokken partijen het startsein voor de aanleg van deze 30 kilometer lange doorfietsroute en voor de benodigde vergunnings- en aanbestedingsprocedures. De geplande opening van de doorfietsroute is eind 2024.

Gedeputeerde Arne Schaddelee benadrukt het belang van de doorfietsroute voor de provincie. “Een deel van de fietsverbinding van Utrecht Science Park naar Veenendaal maakt deel uit van de eeuwenoude handels- en pelgrimsroute van Utrecht naar Keulen, genaamd de Via Regia. De Via Regia was zeker al in de 10e eeuw een belangrijke verbinding. Het belang van deze route wordt opnieuw zichtbaar met deze doorfietsroute. Zo komt een deel van onze geschiedenis weer tot leven.”

 

Kwaliteit door samenwerking

Hoe kort of lang je fietstocht ook is; met de doorfietsroute USP - Veenendaal fiets je vlot, veilig en comfortabel door de regio Utrecht. Het streven hierbij is om te voldoen aan de kwaliteitseisen die landelijk zijn opgesteld voor doorfietsroutes. De Via Regia wijkt op een aantal delen van de route af van de kwaliteitseisen. Zo is er voor de Dorpsstraat in Doorn ten oosten van het kruispunt met de N227 nog geen goede oplossing gevonden om fietsers meer ruimte te geven.

Al met al vinden betrokken partijen de te behalen verbeteringen voor fietsers de investering waard. De gemeente Bunnik heeft meer tijd gevraagd om met alle belanghebbenden uit de samenleving het benodigde proces te doorlopen, en hoopt op een later moment alsnog aan te sluiten. In alle gemeenten blijven belanghebbenden, zoals omwonenden, scholen en aanliggende bedrijven en andere partijen, zoals de Fietsersbond en natuur- en milieuorganisaties, het komende jaar bij de verdere uitwerking van het ontwerp betrokken om tot het beste definitieve ontwerp te komen. 

 

De route

Met deze doorfietsroute willen provincie, Universiteit Utrecht en de gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Wethouder Verkeer en Vervoer Stroobosscher van de gemeente Veenendaal, vertelt enthousiast: “Het mooiste stuk op deze route is voor mij het Veense Pad door het Amerongse Bos. Dit fietspad wordt verbreed van anderhalve meter naar drie meter en wordt daarmee veiliger en toegankelijker. In het verleden kregen we van Veenendaalse inwoners veel vragen over dit smalle fietspad en dat het nu als onderdeel van de doorfietsroute mét behoud van de bomen en natuur wordt aangepakt vind ik fantastisch”. 

De Via Regia loopt tot en met het USP, dat vrijwel volledig in eigendom is van de Universiteit Utrecht. Ruut van Rossen – vertegenwoordiger van het grondeigendom – vertelt: “Het Utrecht Science Park is een hele drukke bestemming met vooral tijdens de spits grote belasting op wegen, openbaar vervoer en fietsroutes. De Via Regia is een hele welkome toevoeging aan het netwerk om meer pendelaars vanuit de regio te verleiden om de fiets te kiezen om comfortabel naar het gebied te komen.”

 

Vlot, veilig en comfortabel fietsen in de provincie Utrecht

Op doorfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en eerder groen bij verkeerslichten op de route. De doorfietsroutes zijn voor alle fietsers, dus er hoeft niet persé snel gefietst te worden. Om de doorfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietspaden verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek beter asfalt of beton. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers vlot, veilig en comfortabel doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en OV-knooppunten per fiets nog beter bereikbaar.

 

Noot: We zijn in contact gekomen met de provincie, omdat deze snelfietsroute over de Veenseweg gaat. Van Amerongen tot Veenendaal. De huidige situatie gaat dus verdwijnen. Om zo goed mogelijk een pad over de Veenseweg te behouden en oversteken veilig te houden, zijn we nu in overleg. Gedurende 2022 worden de tekeningen gemaakt, de ruimte ingericht en wordt hopelijk duidelijk wat er mogelijk is.

 


19 februari 2022

 

Artikel en filmpje over onderhoud paardenpaden met RTV Utrecht

 

Zie link: 

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3316970/met-invoer-ruitervignet-wil-heuvelrug-onderhoud-paardenpaden-betalen-er-is-bijna-3-jaar-niks-gebeurd


7 februari 2022

 

Fietstunnel Laren N525

 

De tunnel onder de Hilversumseweg N525 te Laren wordt aangepast. Dit staat al langer in de planning, maar lijkt nu echt uitgevoerd te gaan worden en levert dus even hinder op.
Het GNR zou in de gaten houden dat de nieuwe versie vd tunnel goed voor ruiters bruikbaar is.
Ook de kruising aan de Nweg wordt aangepakt, zie link voor kaart en informatie: www.noord-holland.nl/N525 kruispunt.
En als derde komt er een natuurbrug over de N525 thv voormalige stal de Schaapskooi. De natuurbrug over de Hilversumseweg is de laatste van zes verbindingen in het Gooi. Deze verbinding komt tussen de Schaapskooi (voormalige paardenpensionstal) en het terrein van het drinkwaterstation van Vitens. Inmiddels is er een schetsontwerp voor de natuurbrug gemaakt. Hierover worden de gemeenteraden van Hilversum en Laren geïnformeerd. Vervolgens wordt het schetsontwerp de komende tijd nader uitgewerkt.
Bewoners en belanghebbende partijen die interesse hebben om mee te denken over deze uitwerking kunnen zich aanmelden via gooienvechtstreek@noord-holland.nl.

8 februari 2022

 

Pad door Breeveen te Leersum is in de maak.

 

Door de valwind was het pad volledig weg, versperd door tientallen bomen. Nu was het voormalige pad slecht: modderig, eigenlijk altijd nat en boomwortels.

Er is op een nieuwe locatie door hetzelfde perceel een nieuw pad gemaakt in opdracht van Utrechts Landschap. Dit gaat in de loop van 2022 open.

We hebben met de boswachter het pad nagelopen, wat tips kunnen geven en verder genoten van de mooie ligging en goede ondergrond.

 

Als het pad tussen knooppunt 70 en 71 weer in gebruik is, komt er een bericht op facebook


6 februari 2022

 

Mensport artikel Soest en Den Treek

 

Mensport heeft een artikel gemaakt in editie nummer 1 over mennen in de Soesterduinen. Deze is gemaakt met Menschool Soest. 

Mensport nummer 2 van 2022 gaat over een rit op Landgoed Den Treek. 

 

Mennen mooi in de spotlights zo!

 Op de inhoud van deze pagina, inclusief de foto's, rust Copyright van Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug

Laatste update website 15-04-2024